Vedtægter

Vedtægter for 3D ARCHERY DENMARK

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er 3D Archery Denmark, stiftet den 25. juni 2014. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§2 Foreningens formål
Foreningen er en uafhængig interesseorganisation, hvis formål er

 • at udbrede kendskabet til 3D bueskydning ved hjælp af avisartikler, hjemmeside, facebook, instagram og andre sociale medier, videoklip og fotos.
 • at støtte 3D bueskyttelandsholdet med PR
 • at skaffe sponsorer til 3D bueskyttelandsholdet
 • at støtte initiativer som gavner 3D bueskydning
 • at fremme 3D bueskydning som en sport med plads til alle
 • at samarbejde med relevante foreninger. Bl.a. Bueskydning Danmark, F.A.D.B, Dansk Jægerforbund o.lign.

§3 Optagelse/Medlem
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan optages som medlem af foreningen. Kun personlige medlemmer kan indvælges i bestyrelsen. Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 50 + 1 års kontingent.(pt. kr. 120 pr. år)

§4 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og betales årlig forud. Der sendes ikke rykkere. Hvis kontingentet ikke indbetales rettidigt betragtes man som udmeldt og må for på ny at blive medlem atter betale indmeldelsesgebyret. Kontingent  opkræves d. 15. maj hvert år.

§5 Eksklusion
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, disse love foreskriver, øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamling afholdes i maj/juni og indvarsles med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside eller ved anden skriftlig meddelelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og sekretær
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 • Eventuelle forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 • Valg af bilagskontrolør
 • Eventuelt

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbar til bestyrelsen er et hvert medlem med interesse for 3D bueskydning og som på valgtidspunktet er fyldt 16 år.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.

Krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal belægges motiveret dagsorden, og andre sager kan ikke optages på dagsordenen.

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

§8 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen afgår efter tur med et medlem hver år. Første gang således: første år afgår sekretær, andet år afgår kasserer og tredje år afgår formand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer heriblandt formanden eller kassereren er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, subsidiært kassererens stemme afgørende.

Der skal føres protokol over alle generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og større begivenheder inden for foreningen.

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand eller kasserer.

§9 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§10 Regnskab og revision
Kassereren skal inden 1 måned før gene­ralforsamlingen afgive driftsregnskab og status til bilagskontroløren. Regnskabet forsynes med påtegninger og forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

Der vælges 1 bilagskontrolør for en 2 årig periode af gangen. Hvis det er muligt at finde 2 er dette at foretrække, men de afgår så skiftevis. Første gang ved lodtrækning

§11 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer for.

§12 Tilskud
3D Archery Denmark har en Rejsepulje som giver medlemmer af 3D Archery Denmark mulighed for at søge tilskud til rejser mm. Ved deltagelse i stævner under IAA og IFAA.

Puljen tilrettes årligt, på generalforsamlingen og er på 5000,- kr. i 2018 og hvert medlem kan maksimalt få et tilskud på 1000,- kr.pr. år.
For at få et tilskud skal medlemmet have været medlem af 3D Archery Denmark i minimum 2 år og aflevere en skriftlig ansøgning til bestyrelsen senest d.1 maj i det år man ønsker at deltage i et stævner under ovennævnte forbund.

 

§13 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan tages på en i dette øjemed sær­ligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er mødt, og til forslagets vedtagelse kræves 5/6 stemmeflertal.

Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen da kan træffes af ovennævnte stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmer.

I tilfælde af opløsning går eventuelle midler til “Bueskydning Danmark”  til brug for børn og unge under forbundet.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. juni 2014.

Revideret 03.06.2016
Revideret 19.05.2018

 

 

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok